Op aankopen bij firmabijzonder zijn de volgende bepalingen van toepassing.​

Op aankopen bij Firma Bijzonder zijn de volgende bepalingen van toepassing.

Tot standkoming:

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op Ok hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. U heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling gedaan is maar bedenk voor bestellen of u de bestelling ook echt wilt ivm annulerings kosten. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren. Wij aanvaren alle bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden. De gegevens die zijn geregistreerd door het betalingssysteem vormen het bewijs van de financiële transacties.

Verkoopvoorwaarden: U kunt onze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze website inzien. 

Garantiebepalingen: De garantie is vastgesteld via het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten omruilen. Als een product niet kan worden geruild (niet meer op voorraad) of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoond, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Aanbieder: Firma Bijzonder, Verlaatweg 42-44 8243 PS Lelystad.

Bedrijfsleider: Ina Bonestroo
Beschikbaarheid: Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze op de website vermeld staan, zolang de voorraad strekt. Mocht een product niet voorradig zijn, nadat u uw bestelling geplaatst heeft, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk per mail op de hoogte. Wij doen er alles aan de bestelling zo spoedig mogelijk te laten doorgaan.

Levering: De producten worden geleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. De levertijd beslaat de tijd van het klaarmaken van het pakket en de verzending en bedraagt in elk geval niet meer dan 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De levertijd in Nederland is 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling en mits het product voorradig is. Overschrijding van de wettelijke vastgestelde maximale levertermijn van 30 dagen, leidt in afwijking van art.7:46f lid 1 BW niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Firma Bijzonder in verzuim kan geraken. Indien de klant de order heeft ontvangen welke niet volledig is of reclame heeft op de geleverde order dient hij binnen 3 dagen na ontvangst dit aan Firma Bijzonder door te geven.

Verzending: Uw bestelling wordt verzonden na ontvangst van uw betaling. De verzending zal altijd standaard (zonder aanvullende verzekering) verstuurd worden. Indien u uw verzending extra verzekerd wil laten versturen dient u dit bij uw bestelling aan te geven. De verzendkosten van uw bestelling hangen af van het gewicht, de afmeting en het land van aflevering. Voor België en Duitsland is dit voor een standaardpakket € 12.50.  Wanneer u gekozen heeft voor rembours zal de betaling plaatvinden bij aflevering.

Betalingen: Onze producten dienen na bestelling, voor verzending, dus vooraf te worden betaald op onze bankrekening, behoudens rembourspakketten. Firma Bijzonder aanvaart geen betaling in termijnen. Vindt de betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim. Firma Bijzonder is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 2 % per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook de administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaats vindt na aanmaning. Alle kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn voor rekening van de afnemer. Firma Bijzonder is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling. Firma Bijzonder behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerdere overeenkomst in gebreke bent. Alle producten blijven eigendom van Firma Bijzonder totdat de volledige betaling tot stand gekomen is.

Ontbinding: Ieder verzuim van de afnemer geeft Firma Bijzonder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een aan de afnemer gerichte verklaring per email.

Aansprakelijkheid: Alle aangeboden producten vallen onder de in Nederland van kracht zijnde wetgeving. Firma Bijzonder kan niet aansprakelijk worden gehouden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de producten worden geleverd.

Firma Bijzonder kan niet  aansprakelijk worden gesteld in het geval van overmacht, politieke onrust, terrorisme, een gedeeltelijke of totale staking van transport of communicatiemiddel, overstroming of brand. Firma Bijzonder kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of tijdig hun verplichtingen ten opzichte van Firma Bijzonder nakomen en wij hierdoor niet tijdig kunnen leveren. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enig bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Retouren/Annuleren: Retourneren/annuleren van de ontvangen goederen/bestelling binnen 7 werkdagen na de factuur/bestel datum. Goederen moeten onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking zitten. Oliën, vetten, spuitbussen en vervuilde goederen worden niet retour genomen. Er wordt 10% retour/annuleringskosten in rekening gebracht met een minimum van € 10.00 ivm bestel/administratie kosten die bij elke bestelling gemaakt worden. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden op het te crediteren bedrag. De te retourneren pakketten dient u  naar Firma Bijzonder Verlaatweg 42-44 8243 PS Lelystad te sturen, voorzien van voldoende frankering.

Frankeerkosten worden niet vergoed, bij onvoldoende frankering wordt het pakket geweigerd, of het verschil in mindering gebracht. Firma Bijzonder kan dit per situatie beoordelen.

Beveiliging: Firma Bijzonder gebruikt u gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt. 

Inlichtingen: Al uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met bonne@FirmaBijzonder.nl.

Informatie aan derden: Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgeven.

Winkelwagen